Y Phục Găng tay Kinh Khiếp Viperbiest

Y Phục Găng tay Kinh Khiếp Viperbiest

Những đôi găng này đã được chế tạo bằng cách bổ sung vảy của Viperbiest và bảo vệ những Triển Chú Gia khỏi năng lượng ác và độc hại, những loại năng lượng dễ làm hại họ.

copper Icon 5000
Status:

HP 1313

Chính xác 4.4%

Tăng DMG ATK Quái vật 1.2%

Tăng DMG ATK PvP 3.5%

Back